automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Fundamenty budowli narażonych na wpływy eksploatacji górniczej należy posadawiaó możliwie jak najpłycej, biorąc jednak pod uwagę odpowiednią głębokość ze względu na przemarzanie i rodzaj gruntu. W zasadzie powinny one być założone na jednym poziomie pod całym budynkiem lub pod jego częścią wydzieloną przerwami dylatacyjnymi. Na rysunkach 11-4+11-7 pokazano schematycznie kilka przykładów rozwiązań dylatacji w najniższej kondygnacji. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby przerwy dylatacyjne były czysto rozwiązywane pomiędzy poszczególnymi segmentami budowli. Zamknięcia pionowe przerw dylatacyjnych należy konstruować tak, aby istniała możliwość przemieszczeń segmentów budowli bez naruszenia szczelności ich zamknięcia od zewnątrz, Przerwy dylatacyjne należy rozwiązywać przez zaprojektowanie podwójnego układu nośnego, Prześwit przerwy dylatacyjnej na całej wysokości powinien być wolny, łącznie z fundamentami, i uwzględniać dokładność wznoszenia budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wystarczy wyznaczyć wartość pewnego współczynnika będącego stosunkiem naprężenia początkowego równomiernego pod fundamentem do naprężenia maksymalnego. Współczynnik ten dla poszczególnych faz wyraża się następującymi wzorami : Znając z równań wartość odpowiedniego współczynnika można bezpośrednio wyznaczyć potrzebne wielkości (M, Q, v, v, 11, 12). Metoda F. Wasilkowskiego prowadzi do ekonomiczniejszych wyników niż metoda K. W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ocena odporności może ulegać zmianie przy zmianie czynników o niej decydujących. Zwiększenie odporności budowli można uzyskać przez odpowiednie pod względem konstrukcyjnym zabezpieczenie, przy podejmowaniu decyzji o potrzebie zabezpieczenia należy między innymi brać pod uwagę jego opłacalność, wyrażającą się stosunkiem kosztu zabezpieczenia do kosztu naprawy uszkodzeń i strat, które zaistniałyby w przypadku niewprowadzenia zabezpieczeń. Często trzeba się uniezależnić od usuwu gruntu spod fundamentów, którego rozmiary są dość niepewne, przez posadowienie budowli na małych, ściśle oznaczonych powierzchniach. Będą to następujące sposoby rozwiązania posadowienia: jednomiejscowe, dwumiejscowe i trzymiejscowe. Te sposoby posadowienia mogą być zastosowane tylko w przypadku bardzo dobrego gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ciężkie budowle o stosunkowo małym rzucie podstawy, jak np. wieże i kominy przemysłowe, z reguły opiera się na jednej grubej płycie żelbetowej o odpowiedniej sztywności. Gdy podłoże gruntowe w granicach warstwy nośnej jest za słabe, aby przejąć obciążenie budowli, należy je wzmocnić. Jako wzmocnienie gruntu należy stosować zagęszczanie i podsypki żwirowo—piaskowe. Również korzystne jest stosowanie pali Żwirowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Budowle lub agregaty na terenie górniczym trzeba zaopatrzyć w urządzenia umożliwiające ich podniesienie lub ustawienie do poziomu. Urządzenia takie, służące do tzw. rektyfikacji budowli, są różne i nieraz nader skomplikowane.Z odkształceń terenu górniczego najistotniejszy wpływ na konstrukcję budowli wywiera pełzanie E oraz wyginanie (promień R) powierzchni terenu. Nachylenie T terenu uwzględnia się w zasadzie tylko przy budowlach wieżowych, szkieletowych i przemysłowych, gdzie warunki technologiczne wymagają zachowania dokładnego położenia w poziomie. Obniżenie powierzchni terenu górniczego wpływać może na drogi komunikacyjne i ciągi wodne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wykonanie budowli na terenach osuwiskowych jest zazwyczaj kosztowne i powinno być poprzedzone nie tylko dokładnym rozeznaniem warunków wodno-gruntowych i przyczyn tworzenia się ewentualnych osuwisk, lecz i analizą sposobu zabezpieczenia oraz kalkulacją kosztów; należy jednak przede wszystkim rozważyć możliwość zmiany lokalizacji budowli lub trasy drogi, aby uniknąć terenów osuwiskowych. Zazwyczaj stosuje sie następujące zabezpieczenia terenu przed osuwiskiem : — odwodnienie, — drenaż przyporowy z kamienia łamanego, — filtry wiertnicze, — zastrzyki uszczelniające i wzmacniające spękane skały, — zmniejszenie nachylenia skarp i zboczy, — podparcie skarpy nasypem, — wymianę gruntu osuwiskowego u podnóża skarpy, — podparcie murem oporowym, — wzmocnienie skarp rusztem żelbetowym, — pale i studnie, — kotwie sprężone. Pierwsze trzy sposoby zabezpieczenia obejmują odwodnienie terenu osuwiskowego i są bardzo skuteczne w przypadku występowania wody w utworach przepuszczalnych lub w spękanych glinach, iłach i skałach. Następne siedem sposobów zabezpieczenia zazwyczaj stosuje się w przypadkach osuwisk w gruntach spoistych o zbyt małej wytrzymałości na ścinanie lub z powierzchniami osłabień strukturalnych (powierzchnie zlustrzeń). Częstokroć stosuje sie kilka sposobów zabezpieczeń jednocześnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadku wykonania nasypu z gruntów słabych stosuje się obustronne podparcie go niższymi nasypami z piasku lub pospółki; w razie wykonania nasypu z dobrych gruntów, lecz na słabym podłożu, należy go wykonać o ok. 300/0 wyższy w celu skonsolidowania podłoża, a następnie pozostały nadmiar nasypu rozplantować po obu stronach, dając przypory dociążające. W głębszych wykopach, gdzie nie można dać podparcia z nasypu, można zastosować wymianę gruntu osuwiskowego, usuwając go poniżej strefy poślizgu i dając na to miejsce pospółkę lub piasek, o dobrych właściwościach filtracyjnych i większej wytrzymałości na ścinanie. Wymianę prowadzi się w sposób ciągły krótkimi odcinkami dając nasyp bezpośrednio po usunięciu gruntu słabego. W niektórych przypadkach wykonuje się zamiast wymiany gruntu mury oporowe, zagłębione poniżej powierzchni poślizgu, dając poza murem drenaż podłużny i zasypkę z gruntu przepuszczalnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kotwie można zastosować do skarp gruntowych, o ile zakotwienie wejdzie w zwarte gliny i iły lub zagęszczone żwiry i pospółki; w takich przypadkach kotwie należy stosować razem z rusztem żelbetowym, zagłębionym w skarpie lub zboczu; nachylenie kotwi do potencjalnych powierzchni osuwiskowych powinno zawierać się w granicach od do — + — Przy stosowaniu opisanych zabezpieczeń przed osuwiskami należy sprawdzać obliczeniowo stateczność rozpatrywanego obiektu przed zastosowaniem zabezpieczeń i po ich zastosowaniu. W przypadku stwierdzenia, że najmniejszy współczynnik pewności obiektu w warunkach naturalnych (bez zabezpieczeń) jest niższy od wartości dopuszczalnej Fmin < Fdop zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, aby spełniony był warunek Fmin > Fdop. Przy stosowaniu metody Masłowa-Berera zaleca się przyjąć Fdop 1,05+1,1, metody Felleniusa i uproszczonej metody Bishopa 1,3+1,5. W przypadku zabezpieczania stateczności terenu z powstałym już osuwiskiem zaleca się sprawdzić wartości laboratoryjnie wyznaczonych parametrów wytrzymałościowych gruntu ((1)r i Cr), wyznaczając obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego (I)r. Zakłada się, że osuwisko wystąpiło przy FmiTE 0,8 — dla metody Masłowa-Berera, przy F min 0,9 — dla metody Felleniusa i pyzy = 1,0 — dla metody Bishopa oraz przyjmując, że cor = Cr. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nieszczelności w instalacjach wentylacyjnych. Prawie wszystkie krajowe budynki inwentarskie mają instalację wentylacyjną rozwiązaną według jednego, następującego schematu: odprowadzenie powietrza z pomieszczenia wentylatorami osiowymi lub dachowymi umieszczonymi na przewodach. Przewody te przechodzą pionowo przez dach w okolicy kalenicy. Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia w projektach tych budynków przewidziane jest przez nieszczelności. Należy zwrócić uwagę, że otwory te mają lokalizację przypadkową i najczęściej nie przyczyniają się do formowania prawidłowego przepływu strug powietrza w pomieszczeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kowalczyk materiały budowlane’

Fundamenty budowli narazonych na wplywy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nieszczelności w przegrodach zewnętrznych Monolityczne budownictwo inwentarskie, oprócz innych zalet, charakteryzowało się wystarczającą szczelnością przegród zewnętrznych. Od momentu zastosowania, przegród warstwowych rozpoczęły się kłopoty ze szczelnością połączeń poszczególnych płyt ścian zewnętrznych oraz ze szczelnością stropodachów. Część nieszczelności powstaje również z przyczyn osiadania materiału termoizolacyjnego i łatwego dostawania się powietrza zewnętrznego pod izolację termiczną. 1.2.7. Zalecenia dotyczące szczelności budynków W rozdziale tym podane zostaną podstawowe zalecenia, jakie powinny spełniać budynki inwentarskie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries