automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘łyżki do koparek’

Współczynniki pewności

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Współczynniki pewności dla wszystkich możliwych przypadków utraty stateczności przy poślizgu lub obrocie samej budowli, lub budowli wraz z częścią podłoża nie powinny być mniejsze od podanych w tablicach. Współczynniki pewności ze względu na możliwość upłynięcia budowli wszystkich klas nie powinny być mniejsze niż 1,10 przy podstawowych układach obciążeń i 1,05 przy układach wyjątkowych. Ze względu na różnorodny stopień ważności budowli pożądane jest sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa wg zasad podanych przez Hickla. Wykonanie fundamentu budowli wodnej w sąsiedztwie obiektu budowlanego nie powinno powodować trwałych zmian konstrukcyjnych w tym obiekcie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. . Fundamenty stałych budowli wodnych należy wykonywać w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przy wezbraniach o określonym prawdopodobieństwie. Maksymalne objętości przepływu, odpowiadające takim wezbraniom, zwane przepływami miarodajnymi i kontrolnymi, powinny być obliczone na przepływy o określonym prawdopodobieństwie ich występowania, Przepływy kontrolne dla budowli na rzekach górskich należy określać przy uwzględnieniu wartości średniego błędu z gwarancją (na poziomie ufności) p 0,84. Przepływy miarodajne dla gródz i innych tymczasowych budowli wodnych trzeba ustalać pyzy przyjęciu prawdopodobieństwa występowania tych przepływów w zależności od rodzaju budowli. Nie należy uwzględniać wartości błędu średniego. W przypadku gdy zniszczenie grodzy lub zalanie dołu fundamentowego może spowodować znaczne straty materialne (konieczność odbudowy części budowli, przedłużenie okresu budowy, zatopienie i zniszczenie sprzętu i urządzeń itp.), należy sprawdzić budowle tymczasowe na przepływ kontrolny, o prawdopodobieństwie występowania p 1+30/0. [więcej w: łyżki do koparek, łyżki do ładowarek, maszyny budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łyżki do koparek’

Współczynniki pewności

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Grunty obsunięte (koluwia) są rozluźnione i pogniecione, odznaczają się znacznie większą ściśliwością i mniejszą wytrzymałością od gruntów nieobsuniętych. Dlatego też oprócz zagadnienia ogólnej stateczności budowli na takim terenie, szczególnej uwagi wymaga sprawa posadowienia pojedynczych fundamentów budowli na wysoce zróżnicowanym podłożu, co wymaga najczęściej użycia pali albo zagłębienia ław poniżej koluwiów. W przypadku wykonywania budowli na terenach osuwiskowych jako najlepsze rozwiązanie można przyjąć posadowienie głębokie na palach wierconych, na palach wielkowymiarowych lub na studniach opuszczanych 1,2+1,5 m. Uzyskuje się w ten sposób przeniesienie nacisków od budowli na podłoże poniżej potencjalnych powierzchni osuwiskowych, zwiększenie stateczności terenu osuwiskowego oraz unika się głębszych wykopów. W przypadkach możliwości występowania słabszych gruntów na większych głębokościach stosowanie fundamentów głębokich nie zawsze jest opłacalne i na- leży rozważyć celowość wykonania tak głębokiej części podziemnej budowli, aby ciężar usuniętego gruntu był większy od ciężaru wznoszonej budowli o ok. 200/0, co powinno zapewnić polepszenie warunków ogólnej stateczności zbocza. Wobec zawsze istniejącej groźby obsunięcia się skarp głębokiego wykopu — szczegół— nie na zboczach — zaleca się wykonywać go dopiero po zabetonowaniu ścian nośnych podziemnej części budowli w wykopach wąskoprzestrzennych lub pod osłoną zawiesin tiksotropowych. W takim razie nie stosuje sie oddzielnych stóp, lecz ławy ciągłe podłużne i poprzeczne. Dużo uwagi należy poświęcić odwodnieniu terenu robót i budowli. Oprócz ogólnego, wykonywanego dla zabezpieczenia stateczności zbocza, należy zapewnić odwodnienie każdego wykopu czasowego, aby nie dopuścić do infiltracji wód opadowych w głąb terenu i stworzenia w niższej części zbocza hydrostatycznego parcia wody. W związku z tym bezpośrednio po wykonaniu wykopów pod ławy należy dno wykopu na całej szerokości zabetonować w kształcie rynny ze spadkiem podłużnym do betonowej studni zbiorczej w wykopie lub odprowadzić wodę rurą na powierzchnię zbocza poniżej budowli. [hasła pokrewne: łyżki do koparek, łyżki do ładowarek, maszyny budowlane ]

Comments Off

« Previous Entries