automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘osuszanie budynków’

Nieszczelnosci w instalacjach odprowadzania gnojowicy Budynki inwentarskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Nieszczelności w instalacjach odprowadzania gnojowicy Budynki inwentarskie, w których odprowadzenie odchodów i ścieków sanitarnych rozwiązane zostało za pomocą kanałów gnojowicowych, narażone są na niekontrolowane przepływy powietrza. W pomieszczeniach tych pod poziomem rusztów znajdują się rozległe kubatury kanałów, gdzie występują przepływy powietrza spowodowane oddziaływaniem grawitacji lub innych zmian występujących w ciśnieniu statycznym. Jeżeli kanały te mają połączenie z powietrzem atmosferycznym, to mogą stać się składową układu wentylacyjnego. Groźna dla parametrów mikroklimatu jest sytuacja, w której w pomieszczeniu dla zwierząt jest wytworzone podciśnienie, a przepływ powietrza odbywa się z dołu do góry, gdyż do strefy przebywania zwierząt wpływa powietrze czerpane z kanałów gnojowicowych. Jest ono najczęściej nadmiernie nawilżone oraz zawiera zwiększone w porównaniu z powietrzem zewnętrznym koncentracje związków c hemicznych. 1.2.5. Nieszczelności w stolarce Elementami obudowy pomieszczeń dla zwierząt, które charakteryzują się znacznymi nieszczelnościami, są wrota i okna. Szczeliny pojawiają się najczęściej między połączeniami stolarki z przegrodami oaz między połączeniami występującymi w samej stolarce. Warto nadmienić, że w czasie eksploatacji okna lub wrota narażone są na dewastację powiększającą, i to często znacznie, nieszczelnością. Są to np. wybite szyby lub rozbite przez transport kołowy wrota. Przyczyn, jakie powodują nieszczelności, należy szukać zarówno w wadach konstrukcyjnych stolarki, niestarannym wykonawstwie jak również w małej trosce użytkownika o stan techniczny budynku. [więcej w: automatyka budynkowa, prace wysokościowe, osuszanie budynków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘osuszanie budynków’

Nieszczelnosci w instalacjach odprowadzania gnojowicy Budynki inwentarskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Rozpatrując odkształcenia warstewki gruntu, leżącej bezpośrednio pod fundamentem, w czasie rozpełzania lub spełzania, łatwo zauważymy, że fundamentem w fazie brzegowej między odkształceniami jej elementu położonego blisko środka i elementu znajdującego się w sąsiedztwie krawędzi fundamentu zachodzi zasadnicza różnica. Rozróżnia się dwa przypadki rozkładu naprężeń stycznych w płaszczyźnie podstawy fundamentu: 1) wartość naprężenia stycznego T nie jest w żadnym miejscu bezpośrednio pod fundamentem większa od wytrzymałości gruntu na ścinanie; 2) pod krawędziami fundamentu naprężenie styczne jest większe od wytrzymałości gruntu na ścinanie. Na odcinku, gdzie T > o, miarodajna jest wartość O, gdyż naprężenie styczne większe od wytrzymałości gruntu na ścinanie D nie istnieje. Płyta i ława. Na podstawie przyjętego schematu odkształcenia podłoża w obrębie warstwy amortyzującej F. Wasilkowski wyprowadził wzór na naprężenie styczne t w dowolnym punkcie P odległym o od Środka fundamentu S BEE, gdzie: B x — odległość punktu P, w którym określa się T, od środka fundamentu S, m, a — grubość warstwy amortyzującej, m, E — moduł ściśliwości gruntu warstwy amortyzującej, kG/cm2, — wskaźnik pełzania gruntu w liczbie ułamkowej. Trzeba zwrócić uwagę na wartość modułu ściśliwości E warstwy amortyzującej, jaką należy wstawić do wzoru. Mianowicie moduł ten nie jest stały w obrębie warstwy, ponieważ na różnych poziomach jest różne obciążenie pionowe podłoża, a to wpływa na zmianę wartości E. W poziomie podstawy fundamentu, tzn. w stropie warstwy amortyzującej, występuje obciążenie o, natomiast w jej spągu, obciążenie wzrasta ze względu na jej ciężar własny. Równocześnie maleje tu wartość naprężenia Od obciążenia budowlą, gdyż w miarę wzrostu głębokości rozprzestrzenia się ono na coraz większą powierzchnię. Te dwa czynniki uwzględniono przez wprowadzenie współczynnika dla wartości E. [przypisy: osuszanie budynków, podesty ruchome, posadzki epoksydowe ]

Comments Off

« Previous Entries