automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

budownictwo lokalizowane od bieguna do równika

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w pomieszczeniach dla ludzi stosunek maksymalnej wysokości pomieszczenia h = 3 m do wysokości strefy przebywania ludzi h = 2 m wynosi 1,5, a analogiczny stosunek w budynkach inwentarskich dla podanych wartości wysokości pomieszczenia i strefy przebywania zwierząt wynosi 4,6. Można, więc obecnie przyjmowane wysokości obiektów inwentarskich uznać za przesadzone nawet dla warunków klimatycznych okresu letniego. 1.3.3. Wpływ wysokości pomieszczenia na wymianę ciepła o właściwych zależnościach między wysokością budynków mieszkalnych a klimatem zewnętrznym, które mogą być dla budownictwa inwentarskiego przyjmowane przez analogię lub stanowić cenną informację, upewniają wyniki doświadczeń. Śledząc budownictwo lokalizowane od bieguna do równika, można zauważyć ścisłą zależność między wysokością pomieszczeń a klimatem zewnętrznym. W okolicach polarnych budynki są najniższe, przyjmując tam czasem t radycyjne formy ekstremalne w postaci lodowo śnieżnych igloo, w miarę przesuwania się na południe wzrasta wysokość domów, która w budynkach afrykańskich z naturalnym miejscowym rodowodem, jest największa. Budynki afrykańskie mają zazwyczaj znaczną przestrzeń powietrzną nad strefą przebywania ludzi formowaną w postaci kopuł lub wysokich poddaszy, nieoddzielonych stropem od pomieszczenia mieszkalnego. [przypisy: łyżki do ładowarek, Bramy Automatyka, podesty ruchome ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

budownictwo lokalizowane od bieguna do równika

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Rozpatrując odkształcenia warstewki gruntu, leżącej bezpośrednio pod fundamentem, w czasie rozpełzania lub spełzania, łatwo zauważymy, że fundamentem w fazie brzegowej między odkształceniami jej elementu położonego blisko środka i elementu znajdującego się w sąsiedztwie krawędzi fundamentu zachodzi zasadnicza różnica. Rozróżnia się dwa przypadki rozkładu naprężeń stycznych w płaszczyźnie podstawy fundamentu: 1) wartość naprężenia stycznego T nie jest w żadnym miejscu bezpośrednio pod fundamentem większa od wytrzymałości gruntu na ścinanie; 2) pod krawędziami fundamentu naprężenie styczne jest większe od wytrzymałości gruntu na ścinanie. Na odcinku, gdzie T > o, miarodajna jest wartość O, gdyż naprężenie styczne większe od wytrzymałości gruntu na ścinanie D nie istnieje. Płyta i ława. Na podstawie przyjętego schematu odkształcenia podłoża w obrębie warstwy amortyzującej F. Wasilkowski wyprowadził wzór na naprężenie styczne t w dowolnym punkcie P odległym o od Środka fundamentu S BEE, gdzie: B x — odległość punktu P, w którym określa się T, od środka fundamentu S, m, a — grubość warstwy amortyzującej, m, E — moduł ściśliwości gruntu warstwy amortyzującej, kG/cm2, — wskaźnik pełzania gruntu w liczbie ułamkowej. Trzeba zwrócić uwagę na wartość modułu ściśliwości E warstwy amortyzującej, jaką należy wstawić do wzoru. Mianowicie moduł ten nie jest stały w obrębie warstwy, ponieważ na różnych poziomach jest różne obciążenie pionowe podłoża, a to wpływa na zmianę wartości E. W poziomie podstawy fundamentu, tzn. w stropie warstwy amortyzującej, występuje obciążenie o, natomiast w jej spągu, obciążenie wzrasta ze względu na jej ciężar własny. Równocześnie maleje tu wartość naprężenia Od obciążenia budowlą, gdyż w miarę wzrostu głębokości rozprzestrzenia się ono na coraz większą powierzchnię. Te dwa czynniki uwzględniono przez wprowadzenie współczynnika dla wartości E. [przypisy: osuszanie budynków, podesty ruchome, posadzki epoksydowe ]

Comments Off

« Previous Entries