automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki epoksydowe’

Stolarka: – ustala sie i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Stolarka: – ustala się i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót, dając priorytet tym aktualnie istniejącym rozwiązaniom, które odznaczają się największą szczelnością (najmniejsze szczeliny w połączeniach) ora rokują największą nadzieję na utrzymanie tej szczelności w czasie eksploatacji (odporność na zniszczenia) , – połączenia stolarki z przegrodami zewnętrznymi powinny być uszczelnione w sposób trwały, – otwierane okna w okresie letnim zaleca się zaopatrywać w trwałe, elastyczne, łatwo wymienialne uszczelki, – na okres zimy należy przewidzieć niezbędną, minimalną liczbę otwieranych wrót i furtek. Wrota i furtki wyłączone z eksploatacji w zakresie zimowym powinny być zabezpieczone osłonami ruchomymi przed wpływem zimnego powietrza (słomą, styropianem – zabezpieczenie termiczne oraz brezentem i folią – zabezpieczenie przed przenikającym powietrzem). Wrota i furty otwierane w okresie zimowym powinny ograniczać wypł yw powietrza wewnętrznego z budynku (fartuchy brezentowe lub foliowe, podwójne wrota albo wjazdy z przedsionkami) Instalacje: – instalacje odprowadzające gnojowicę powinny mieć przesłony •znacznie ograniczające ruch powietrza wewnętrznego w kanałach gnojowicowych, [podobne: mobilne piaskowanie, posadzki epoksydowe, posadzki dekoracyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki epoksydowe’

Stolarka: – ustala sie i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Zmiany, jakie zachodzą w wartościach temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na różnych wysokościach pomieszczenia inwentarskiego są stosunkowo mało znane. W niewystarczający sposób również ustalono ich ilościowy wpływ na gospodarkę ciepłem w tych budynkach. Ogólnie wiadomo, że zmiany, o których mowa, wywołane są przemieszczaniem się ku górze ciepłych mas powietrza i opadaniem chłodniejszych. W ten sposób podnosi się temperatura powietrza wewnętrznego w wyższych partiach pomieszczenia w stosunku do tej, jaka panuje w strefie przebywania zwierząt, a tym samym wilgotność względna przy suficie staje się niższa niż na poziomie legowisk. Oprócz tendencji do pogarszania się wartości wymienionych parametrów mikroklimatu w strefie przebywania zwierząt, występuje także problem wyższych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne danego obiektu. Odpłynięcie ciepła pod kalenicę zwiększa różnicę temperatur między powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym, co jest powodem dodatkowych strat ciepła przez przenikanie. W obowiązującej obecnie normie PN-83/B-03406 oraz w wytycznych wymiarowania termicznego budynków inwentarskich w pomieszczeniach wysokich, w zależności od sposobu ich ogrzewania, uwzględnia się wzrost temperatury obliczeniowej powietrza wewnętrznego. Zasady ustalania wspomnianego zwiększenia zostały podane w.p. 3.3.2. Przykładowe gradienty temperatury są następujące: przy ogrzewaniu grzejnikami konwekcyjnymi = O,5°C/m, przy wyłącznym ogrzewaniu ciepłem od zwierząt = 1,5°C/m. [hasła pokrewne: posadzki epoksydowe, maszyny budowlane, posadzki opolskie ]

Comments Off

« Previous Entries