automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘suwnice bramowe’

kazdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien miec uklad lub elementy pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza w okresie zimy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

każdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien mieć układ lub elementy pozwalające na ograniczenie ilości powietrza w okresie zimy, – każdy przewód wentylacji naturalnej powinien mieć przepustnice pełną, z tym, że dopuszcza się dla cześć rozwiązań wentylacji naturalnej z kanałami zakończonymi daszkami także przepustnice, gdzie szczelina umożliwia przepływ minimalnych strumieni powietrza. Również każdy przewód zaopatrzony w wentylator wywiewny (osiowy lub dachowy) powinien mieć, co najmniej przepustnicę pełną. Zaleca się stosowanie przepustnic samoczynnych, – każdy bezpośrednio nawiewający powietrze do pomieszczenia otwór lub szczelina powinien mieć elementy pozwalające na dokładne zamknięcie go. 1.3. WPŁYW WYSOKOŚCI POMIESZCZE INWENTARSKICH NA WYMIAN CIEPŁA 1.3.1. Informacje ogólne Zgodnie z definicją konwekcja jest to zjawisko przepływania ciepła z ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze. Taki ruch ciepła odbywać się może tylko w czynniku ciekłym lub gazowym. W przypadku pomieszczenia dla zwierząt tym czynnikiem jest powietrze. Konwekcja naturalna ma kierunek przepływu z dołu do góry. W zależności, zatem od wysokości pomieszczenia w obiekcie inwentarskim występuje większe lub mniejsze zróżnicowanie temperatury w pionie. Oznacza to, iż wysokość wnętrza a istotny wpływ na przemieszczanie się ciepła z dolnej strefy przeznaczonej dla zwierząt do strefy górnej. [przypisy: łyżki do ładowarek, mobilne piaskowanie, suwnice bramowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘suwnice bramowe’

kazdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien miec uklad lub elementy pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza w okresie zimy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Fundamenty budowli narażonych na wpływy eksploatacji górniczej należy posadawiaó możliwie jak najpłycej, biorąc jednak pod uwagę odpowiednią głębokość ze względu na przemarzanie i rodzaj gruntu. W zasadzie powinny one być założone na jednym poziomie pod całym budynkiem lub pod jego częścią wydzieloną przerwami dylatacyjnymi. Na rysunkach 11-4+11-7 pokazano schematycznie kilka przykładów rozwiązań dylatacji w najniższej kondygnacji. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby przerwy dylatacyjne były czysto rozwiązywane pomiędzy poszczególnymi segmentami budowli. Zamknięcia pionowe przerw dylatacyjnych należy konstruować tak, aby istniała możliwość przemieszczeń segmentów budowli bez naruszenia szczelności ich zamknięcia od zewnątrz, Przerwy dylatacyjne należy rozwiązywać przez zaprojektowanie podwójnego układu nośnego, Prześwit przerwy dylatacyjnej na całej wysokości powinien być wolny, łącznie z fundamentami, i uwzględniać dokładność wznoszenia budowli. W obrębie fundameptów przerwę dylatacyjną należy zabezpieczyć przed zasypaniem (rys. 11-5). W przypadku konieczności posadowienia budynku lub segmentu na różnych głebokościach część najbardziej zagłębioną należy w miarę możności umieszczać w środku rzutu poziomego, symetrycznie względem jego osi. Zagłębienie bowiem niesymetryczne lub symetryczne, lecz położone w częściach bocznych budynku, powoduje powiększenie sił wywołanych odkształceniami poziomymi gruntu podłoża. Pożądane jest oddzielenie części posadowionych na różnych poziomach przez pionową przerwę dylatacyjną (rys. 11-8). Jeśli rozwiązanie takie napotyka trudności, celowe jest założenie dylatacji poziomych, oddzielających część zagłębioną segmentu. Zachodzi wtedy potrzeba uwzględnienia dodatkowych sił pochodzących z wpływów nierównomiernego osiadania, tarcia w poziomej warstwie dylatacyjnej i zwiększonego parcia gruntu na ściany zagłębionych części budowli. Nad poziomą warstwą dylatacyjną należy w związku z tym założyć wieniee żelbetowy, obliczony na siły tarcia występujące w jej płaszczyź— nie, Część poniżej dylatacji, w zależności od przeznaczenia i poziomu wody gruntowej, konstruuje się jako — całkowicie lub częściowo — odporną na wpływy poziomych odkształceń terenu. [przypisy: posadzki opole, Bramy Automatyka, suwnice bramowe ]

Comments Off

« Previous Entries