automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Kotwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kotwie można zastosować do skarp gruntowych, o ile zakotwienie wejdzie w zwarte gliny i iły lub zagęszczone żwiry i pospółki; w takich przypadkach kotwie należy stosować razem z rusztem żelbetowym, zagłębionym w skarpie lub zboczu; nachylenie kotwi do potencjalnych powierzchni osuwiskowych powinno zawierać się w granicach od do — + — Przy stosowaniu opisanych zabezpieczeń przed osuwiskami należy sprawdzać obliczeniowo stateczność rozpatrywanego obiektu przed zastosowaniem zabezpieczeń i po ich zastosowaniu. W przypadku stwierdzenia, że najmniejszy współczynnik pewności obiektu w warunkach naturalnych (bez zabezpieczeń) jest niższy od wartości dopuszczalnej Fmin < Fdop zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, aby spełniony był warunek Fmin > Fdop. Przy stosowaniu metody Masłowa-Berera zaleca się przyjąć Fdop 1,05+1,1, metody Felleniusa i uproszczonej metody Bishopa 1,3+1,5. W przypadku zabezpieczania stateczności terenu z powstałym już osuwiskiem zaleca się sprawdzić wartości laboratoryjnie wyznaczonych parametrów wytrzymałościowych gruntu ((1)r i Cr), wyznaczając obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego (I)r. Zakłada się, że osuwisko wystąpiło przy FmiTE 0,8 — dla metody Masłowa-Berera, przy F min 0,9 — dla metody Felleniusa i pyzy = 1,0 — dla metody Bishopa oraz przyjmując, że cor = Cr. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wymiana gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W przypadku wykonania nasypu z gruntów słabych stosuje się obustronne podparcie go niższymi nasypami z piasku lub pospółki; w razie wykonania nasypu z dobrych gruntów, lecz na słabym podłożu, należy go wykonać o ok. 300/0 wyższy w celu skonsolidowania podłoża, a następnie pozostały nadmiar nasypu rozplantować po obu stronach, dając przypory dociążające. W głębszych wykopach, gdzie nie można dać podparcia z nasypu, można zastosować wymianę gruntu osuwiskowego, usuwając go poniżej strefy poślizgu i dając na to miejsce pospółkę lub piasek, o dobrych właściwościach filtracyjnych i większej wytrzymałości na ścinanie. Wymianę prowadzi się w sposób ciągły krótkimi odcinkami dając nasyp bezpośrednio po usunięciu gruntu słabego. W niektórych przypadkach wykonuje się zamiast wymiany gruntu mury oporowe, zagłębione poniżej powierzchni poślizgu, dając poza murem drenaż podłużny i zasypkę z gruntu przepuszczalnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zabezpieczenie terenów budowlanych przed osuwiskami

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wykonanie budowli na terenach osuwiskowych jest zazwyczaj kosztowne i powinno być poprzedzone nie tylko dokładnym rozeznaniem warunków wodno-gruntowych i przyczyn tworzenia się ewentualnych osuwisk, lecz i analizą sposobu zabezpieczenia oraz kalkulacją kosztów; należy jednak przede wszystkim rozważyć możliwość zmiany lokalizacji budowli lub trasy drogi, aby uniknąć terenów osuwiskowych. Zazwyczaj stosuje sie następujące zabezpieczenia terenu przed osuwiskiem : — odwodnienie, — drenaż przyporowy z kamienia łamanego, — filtry wiertnicze, — zastrzyki uszczelniające i wzmacniające spękane skały, — zmniejszenie nachylenia skarp i zboczy, — podparcie skarpy nasypem, — wymianę gruntu osuwiskowego u podnóża skarpy, — podparcie murem oporowym, — wzmocnienie skarp rusztem żelbetowym, — pale i studnie, — kotwie sprężone. Pierwsze trzy sposoby zabezpieczenia obejmują odwodnienie terenu osuwiskowego i są bardzo skuteczne w przypadku występowania wody w utworach przepuszczalnych lub w spękanych glinach, iłach i skałach. Następne siedem sposobów zabezpieczenia zazwyczaj stosuje się w przypadkach osuwisk w gruntach spoistych o zbyt małej wytrzymałości na ścinanie lub z powierzchniami osłabień strukturalnych (powierzchnie zlustrzeń). Częstokroć stosuje sie kilka sposobów zabezpieczeń jednocześnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Odkształcenia terenu górniczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Budowle lub agregaty na terenie górniczym trzeba zaopatrzyć w urządzenia umożliwiające ich podniesienie lub ustawienie do poziomu. Urządzenia takie, służące do tzw. rektyfikacji budowli, są różne i nieraz nader skomplikowane.Z odkształceń terenu górniczego najistotniejszy wpływ na konstrukcję budowli wywiera pełzanie E oraz wyginanie (promień R) powierzchni terenu. Nachylenie T terenu uwzględnia się w zasadzie tylko przy budowlach wieżowych, szkieletowych i przemysłowych, gdzie warunki technologiczne wymagają zachowania dokładnego położenia w poziomie. Obniżenie powierzchni terenu górniczego wpływać może na drogi komunikacyjne i ciągi wodne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Współczynniki pewności

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Współczynniki pewności dla wszystkich możliwych przypadków utraty stateczności przy poślizgu lub obrocie samej budowli, lub budowli wraz z częścią podłoża nie powinny być mniejsze od podanych w tablicach. Współczynniki pewności ze względu na możliwość upłynięcia budowli wszystkich klas nie powinny być mniejsze niż 1,10 przy podstawowych układach obciążeń i 1,05 przy układach wyjątkowych. Ze względu na różnorodny stopień ważności budowli pożądane jest sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa wg zasad podanych przez Hickla. Wykonanie fundamentu budowli wodnej w sąsiedztwie obiektu budowlanego nie powinno powodować trwałych zmian konstrukcyjnych w tym obiekcie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Przepisy w sprawie warunków technicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W budownictwie wodnym rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, metody organizacji budowy, a później eksploatacji są w większym stopniu zależne od środowiska, w jakim budowle są wznoszone, niż to ma miejsce w innych dziedzinach budownictwa. Znajdują się one pod stałym, niszczącym działaniem wody. Stąd też badania, studia, projektowanie, budowa i eksploatacja znacznie się różnią od podobnych prac, prowadzonych w budownictwie lądowym.Uszkodzenie lub zniszczenie budowli wodnych może spowodować katastrofę o wielkich rozmiarach. Stąd konieczność stałych badań i kontroli prowadzonych od początku budowy, w okresie budowy i w czasie eksploatacji. Podstawowe warunki, którym ze względem na bezpieczeństwo ludzi i mienia, ekonomie budowy i eksploatacji powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne, podają: „Przepisy w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i urządzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa specjalnego”. Read the rest of this entry »

Comments Off

Drenaże robocze i stałe

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wszystkie drenaże robocze i stałe powinny mieć dno wykopu również w postaci rynny betonowej, aby nie dopuścić płynącej drenażem wody do przesiąkania w głąb na odcinkach z bardziej przepuszczalnym podłożem. Należy pamiętać, że każda zagłębiona budowla powoduje piętrzenie wody gruntowej, dlatego też należy na terenach osuwiskowych zawsze stosować drenaż opaskowy, którego zadaniem jest zapewnienie odpływu wody gruntowej i utrzymanie podziemia w suchym stanie. Zapewnienie stateczności budowli wysokich W przypadku istnienia budowli wysokiej przy krawędzi zbocza projektowanego wykopu należy sprawdzić, czy po wykonaniu wykopu nie nastąpi osuwisko zbocza obciążonego budowlą. To samo dotyczy projektowania nowych budowli przy istniejącym wykopie lub na zboczu terenu. Stateczność budowli wysokich zaleca się sprawdzać również i w przypadku terenu poziomego, jeżeli w podłożu budowli w głębszych warstwach występują grunty słabsze od zalegających bezpośrednio pod fundamentami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wymiana gruntu osuwiskowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zmniejszenie nachylenia skarpy (zbocza) oraz podparcie skarpy dodatkowym nasypem zmniejszają siły zsuwające i zwiększają siły utrzymujące. Wymiana gruntu osuwiskowego poniżej powierzchni poślizgu na grunt O większej wytrzymałości na ścinanie znacznie zwiększa siły oporu; głębokość wymiany gruntu należy ustalić, wychodząc z warunku Fmin Fdep. Zaleca się rozpatrzeć celowość ułożenia na dnie wykonywanego wykopu 10 cm warstwy piasku stabilizowanego cementem, co znacznie zwiększa opór Ścinania na powierzchni styku iłu lub gliny z nasypowym piaskiem i pozwala zmniejszyć głębokość wymiany. W razie stosowania przypór drenażowych, pali i studni, zapuszczonych poniżej potencjalnej powierzchni poślizgu, głębokość zapuszczenia ich należy ustalić, wychodząc z warunku, że walcowa powierzchnia poślizgu przeprowadzona bezpośrednio poniżej tych elementów wykaże wymagany współczynnik pewności. Przekroje tych elementów powinny zapewnić uzyskanie dodatkowego oporu AT wzdłuż najniebezpieczniejszej powierzchni poślizgu, aby łącznie z oporem gruntu T (wzdłuż tej powierzchni) zapewniły Fmin> zab F dop. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stosowanie kotwi

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy stosowaniu kotwi o ustalonym przekroju i długości należy określić ich liczbę w oparciu o długotrwale ich próbne obciążenie przy stopniowo zwiększanych siłach. Próbnym obciążeniom należy poddać co najmniej po pięć jednakowych kotwi, zakończonych w takim samym gruncie i na takiej samej głębokości poniżej powierzchni terenu. Jako graniczną wartość ich udźwigu zaleca się przyjąć taką siłę, przy której stwierdzi się początek pełzania gruntu (brak stabilizacji odkształceń). Uciąg dopuszczalny powinien być trzykrotnie mniejszy od granicznego. Kotwie należy zabezpieczyć od korozji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Domy mieszklane wielkoblokowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Domy mieszklane wielkoblokowe na terenach górniczych w osiedlu Gołonóg (architekci: J. Maassi, Maria Referowska). Bloki mieszkalne na osiedlu Gołonóg o układzie nośnych ścian poprzecznych odbiegają od typu trzech mieszkań z jednej klatki schodowej. Zastosowano tutaj sekcje dwu mieszkaniowe. Głównym tego powodem były względy pokoonania trudności posadowienia na terenach górniczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »